Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Slovenski lingvistični atlas 2

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 3,45
ISBN: 978-961-254-897-7, 978-961-254-869-8
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR:
CENA: BREZPLAČNO

knjige Slovenski lingvistični atlas 2 epub so vam na voljo po registraciji na naši spletni strani

Opis:

Dva zvezka (atlas komentar).Posamezni prispevki: Januška Gostenčnik, Vito Hazler, Mojca Horvat, Tjaša Jakop, Janoš Ježovnik, Karmen Kenda-Jež, Vlado Nartnik, Vera Smole, Matej Šekli, Jožica Škofic, Danila Zuljan Kumar.Drugi del Slovenskega lingvističnega atlasa z besedjem iz tematskega sklopa »kmetija« (SLA 2.1 Atlas in SLA 2.2 Komentarji) prinaša izjemno leksično bogastvo slovenskih narečij (okrog 2000 besed) in odpira možnosti za nove jezikoslovne, etnološke, zgodovinske, kulturološke in interdisciplinarne študije. Vanj je zajetih 88 vprašanj za prostore in opremo v slovenski kmečki hiši, gospodarska poslopja in izbrana kmečka opravila, gradivo zanj je bilo zbrano v 417 krajih v Sloveniji in vseh štirih zamejstvih. Komentarji imajo enotno zgradbo z gradivsko in jezikoslovno predstavitvijo gradiva, morfološko analizo narečnih leksemov, posebnostmi kartiranja in opozorilom na sorodne karte v izbranih lingvističnih atlasih. Novost SLA 2 je etnološka osvetlitev obravnavanih pojmov in njihova predstavitev z izvirnimi ilustracijami. Atlas z jezikovnimi (leksično-besedotvornimi in obstojsko-pomenskimi) kartami ter spremljajočimi indeksi narečnega gradiva predstavlja rezultate jezikoslovne analize in geolingvistično predstavitev tega dela žive kulturne dediščine.Uvodna poglavja Komentarjev (SLA 2.2) bralca seznanjajo z zgodovino tega projekta ter z metodologijo komentiranja, interpretiranja in kartiranja zbranih jezikovnih podatkov; natančneje so predstavljena načela morfološke analize, na kateri temelji poknjižitev narečne leksike in njena predstavitev s simboli na jezikovnih kartah. Sledijo seznami krajev (v SLA 2 je zajetih 417 slovenskih krajevnih govorov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaški) in zapisovalcev z letnicami zapisov ter seznam v SLA 2 zajetih vprašanj, tj. 88 samostalnikov in glagolov, ki poimenujejo prostore in opremo v slovenski kmečki hiši, gospodarska poslopja in izbrana kmečka opravila v obsegu, določenem z vprašalnico SLA. Vsa tu obravnavana vprašanja so prevedena v angleški, nemški, italijanski, furlanski, francoski, ruski, hrvaški in madžarski jezik. Knjiga je opremljena z ustreznim znanstvenim aparatom (besedno kazalo z odzadnjim seznamom iztočnic, slovenska in tuja jezikoslovna in etnološka strokovna literatura, seznami simbolov in krajšav, angleški povzetek). Komentarji imajo enotno zgradbo, v kateri je sistematično predstavljeno obravnavano vprašanje (tako z gradivskega kot jezikoslovnega vidika) in z njim povezana problematika interpretacije, sledi morfološka analiza vseh narečnih leksemov, posebnosti kartiranja in opozorilo na sorodne karte v izbranih lingvističnih atlasih. Novost SLA 2 je 6. poglavje komentarjev, tj. etnološka osvetlitev, v kateri je etnolog Vito Hazler skušal slediti »načelom celostnosti (raziskovalne interdisciplinarnosti) in celovitosti (raziskovanja horizontalne in vertikalne umeščenosti pojava v prostor in označevanja njegovih temeljnih značilnosti), kjer je zlasti pri označevanju najbolj raznovrstnih in zahtevnih pojavov poskušal predstaviti njihovo interaktivnost in funkcionalnost v odnosu do okolice, do drugih sorodnih pojavov, do nosilcev in uporabnikov ipd.« Obravnavani pojmi so nazadnje predstavljeni tudi z izvirnimi ilustracijami poimenovanih pojmov avtorice Urše Kogelnik.SLA 2.1 Atlas z jezikovnimi (leksično-besedotvornimi in obstojsko-pomenskimi) kartami ter spremljajočimi indeksi narečnega gradiva, zapisanega v nacionalni fonetični transkripciji (ta je predstavljena v enem od uvodnih poglavij), torej predstavlja rezultate jezikoslovne analize in geolingvistično predstavitev dela žive nesnovne kulturne dediščine, nanašajočo se na kmetijo, pri čemer gre tudi za dokumentiranje z jezikom (narečjem) povezanega in zaradi spremenjenega načina kmečkega dela izginjajočega (tradicionalnega) materialnega sveta slovenskega kmečkega človeka.Monografija je opremljena tudi s prenovljeno karto slovenskih narečij ter kartami, ki prikazujejo metapodatke o gradivu – npr. o zapisovalcih in času zapisa.

...9-05-26 ŠTEVILKA VPRAŠANJA VPRAŠANJE ODGOVOR I ... Slovenski lingvistični atlas 2 | Fran Ramovš Institute of ... ... . TELO 1 las 1. ed. 2. 5. 6. 1. mn. 2. 4. 5. 6. 2 teme Določiti pomen. 3 lobanja 4 pleša 5 barva las črni plavi sivi rjavi 6 čelo 1. ed. 5. 6. 7 sence 8 uho 1.ed. ... To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5, ki ob priznavanju avtorstva dopušča nekomercialno uporabo, ne dovoljuje pa nobene predelave. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6'373.46:61 SLOVENSKI lingvistični atlas. 1 ... Slovenski lingvistični atlas 2 - Knjigarna Bukla ... .163.6'373.46:61 SLOVENSKI lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina) 2 95. Priprava interaktivnega Slovenskega . lingvističnega atlasa. Jožica Škofic. Cobiss: 1.01 Ob projektu Slovenski lingvistični atlas (SLA) so se desetletja razvijale raz-lične metode kartiranja in komentiranja zbranega narečnega gradiva na vseh jezikovnih ravninah, uporaba programskih orodij za urejanje ustreznih po- Slovenski lingvistični atlas SLA. Črnovrški dialekt Črnovrški. Slovar govorov Zadrečke doline Zadrečki. Slovar bovškega govora Bovški. Kostelski slovar Kostelski. Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini Ziljski. Jezikovna svetovalnica Jezikovna. 2 38 Tjaša Jakop, Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri Ivanu Koštiálu narečnimi izrazi za spolovila, ki jih je leta 1909 objavil v 5. zvezku zbornika Anthro­ pophyteia v prispevku Slovenisches erotisches Idiotikon.2 Jezikoslovec in folklorist Ivan Koštiál (1877-1949) se je zaradi moralizma, mednarodni projekti: OLA (občeslovanski lingvistični atlas), ALE (atlas lingvarium evrope), SLA (slovenski lingvistični atlas) 2 smeri v okviru dialektologije: lingvistična geografija, narečno slovaropisje . Lingvistična geografija (arealna lingvistika, geolingvistika, arealno jezikoslovje) mrežo krajev) za Slovenski lingvistični atlas, dalje SLA (isti, 1934 oziroma 1945),2 ki odtlej usmerja terenske raziskave. Izsledki le­teh so objavljeni v mnogih študijah in monografijah (Tine Logar, Jakob Rigler, Zinka Zorko itd.), v elektronski zbirki člankov s kartami SLA (Weiss idr. 2009) in dveh leksičnobesedotvornih zvezkih V okviru dela na Dialektološki sekciji sodeluje pri projektu Slovenski lingvistični atlas. Je avtorica (in soavtorica) 50 kart za Slovenski lingvistični atlas 1 in 2 (SLA1 in SLA 2). Trenutno sodeluje pri pripravi tretjega zvezka (SLA 3). Občasno sodeluje tudi pri Slovanskem lingvističnem atlasu (Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas ... Slovenski lingvistični atlas 2.1-2: kmetija, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, 2016 (Jezikovni atlasi) (s sodelavci). Prevajalstvo. Hanna Popowska-Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 . Witold Gombrowicz, Kozmos ... Slovenski lingvistični atlas. 1,Človek (telo, bolezni, družina). 1,Atlas; Kartografsko gradivo : [(= SLA 1.1)] Ta stran uporablja JavaScript. Vaš brskalnik ne podpira JavaScripta ali pa je ta izklopljen. Diplomsko delo z naslovom Besedje po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas v izbranih prekmurskih govorih prinaša razlago narečne podobe in glasoslovni razvoj goričkega in ravenskega podnarečja v treh raziskovalnih točkah SLA (Slovenskega lingvističnega atlasa), na podlagi vprašalnice za SLA, ki obsega 357 vprašanj in je razdeljena v pet pomenskih polj. Januška Gostenčnik, 2014: Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA). Annales: series historia et sociologia 24/2. 343-55. Jože Gregorič, 1983: Delač [SLA T282, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, listkovno gradivo; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU]. Uvodna poglavja monografije bralca seznanjajo z zgodovino tega nacionalnega projekta ter z metodologijo komentiranja, interpretiranja in kartiranja zbranih jezikovnih podatkov. Sledijo seznami krajev in zapisovalcev z letnicami zapisov ter seznam v SLA 1 zajetih vprašanj iz pomenskega polja »človek« - telo, bolezni, družina. Uvodno poglavje dopolnjujejo seznam uporabljene jezikoslovne ... 2. stopnja: Etimologija slovenskega jezika, Specialna didaktika - dialektologija, Metodologi...